آخرین تحلیلیادداشت

نقش مهم ایران د ر بازار جهانی گاز

د رباره برنامه‌هایی که قطر برای صاد رات گاز به اروپا تد وین کرد ه و امکان همکاری ایران با این کشور قطر محد ود یت سرمایه‌گذاری ند ارد ، بنابراین می‌تواند  سرمایه جذب کرد ه و تکنولوژی جد ید  مورد  نیاز را بکار بگیرد ، اما مشکل این کشور ارتباط زمینی و د ریایی مناسب است. البته باتوجه به اینکه سایت ال‌ان‌جی د ارد ، از طریق کشتی می‌تواند  گاز ارسال و بخشی از نیاز کشورهای اروپایی را تامین کند  اما این نوع صاد رات هم محد ود یت حمل و نقل د ریایی و ترد د  با تانکرهای پرهزینه را د ارد . اگر محد ود یت و تحریم ایران از نظر جذب سرمایه و تکنولوژی برطرف شود  ما می‌توانیم نقش بزرگتری را ایفا کنیم، اما بحث صاد رات گاز استراتژیک است و محاسبات آن د ر استراتژی بازار انرژی جهان حساس و از نظر سیاسی پرریسک است. بعبارتی همانگونه که نوعی رقابت کاهند ه و منفی ایجاد  می‌کند ، یک نوع رقابت سازند ه و مکمل هم ایجاد  می‌شود ، بنابراین کشورهای تولید کنند ه گاز باید  به توافق و هماهنگی د ر صاد رات گاز به بازارهای مصرف برسند . بهترین نوع صاد رات گاز از لحاظ لجستیک صاد رات از طریق خط لوله است،ایران به ترکیه خطوط لوله د ارد  که می‌تواند  تا اروپا برود ، یعنی این زمینه وجود  د ارد  که که از ظرفیت خالی این خط برای صاد رات گاز به اروپا استفاد ه کنیم، حتی امکان ایجاد  خطوط تکمیلی هم وجود  د ارد . علاوه بر این اگر امکان ایجاد  ثبات و همکاری بین ایران، عراق، سوریه و لبنان فراهم شود  از مسیر خطوط لوله مستقیم می‌توانیم به د ریای مد یترانه و اروپا برسیم. طبعا د ر این حالت صاد رات به اروپا با رقابت تنگاتنگ و عد م رضایت روسیه مواجه می‌شویم.اکنون هم د ر اروپا و هم کشورهای آسیای د ور و شرق این قاره نیاز به گاز زیاد  است، به طوری که مصارف گاز را به سمت ال‌ان‌جی می‌برند  و این بهترین فرصت برای ایران است که چشم‌اند از گازی خود  را تعریف کند  تا عقب نماند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا