سازمان امور مالیاتی در پیامکی به صاحبان مشاغل اعلام کرده که برای مشاهده برگه مالیاتی مرتبط با فعالیت خود در کارتابل ابلاغ الکترونیک به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

به گزارش پایگاه تحلیلی رشد  و توسعه؛ سازمان امور مالیاتی در پیامکی به مشاغل اعلام کرد: “مودی گرامی، برگه مالیاتی با عنوان برگ قطعی اظهار نامه مالیات بر درآمد مشاغل بند ج برای شما صادر گردید و در کارتابل ابلاغ الکترونیک شما قرار گرفت. جهت مشاهده جزییات برگه به آدرس my.tax.gov.ir با قید فوریت اقدام نمایید. نیاز به مراجعه به اداره مالیاتی نمی‌باشد”.

ماجرای این پیامک، به این موضوع برمی‌گردد که مطابق قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات­‌های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌­کند.

علاوه بر این، با توجه به قسمت اخیر تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات­‌های مستقیم، ارائه نکردن ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هریک از صورت‌های مالی مذکور یا صورت‌های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمی­‌شود.

در این زمینه، در راستای اجرای احکام قانونی فوق، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در حال تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات برای مودیان زیر است:

۱) صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال ۱۳۹۸ نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­‌های مستقیم اقدام کرده ولی مستند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک واصله مشمول شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور نبوده‌­اند.

۲) تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۹ با توجه به توضیحات فوق، منطبق با مقررات قانونی نبوده است.

۳) تمامی مودیان دارای فعالیت که از ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت شغلی خود در موعد مقرر قانونی خودداری کرده‌اند.

سازمان امور مالیاتی همچنین تاکید کرده که مودیان مذکور در صورتی که نسبت به برگ تشخیص مالیات برآوردی صادره ابلاغ شده که به موجب اظهارنامه برآوردی ایجادی تولیدشده است معترض باشند، باید همزمان با تسلیم اعتراض خود، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیت واقعی و مطابق مقررات از طرق پیش بینی شده به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام کنند.

علاوه بر این، اگر مودیان مالیاتی همراه با تسلیم اعتراض خود نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی با شروط قانونی یاد شده در مهلت مقرر قانونی  اقدام نکنند، اعتراض آنها قابل شنیدن و رسیدگی نخواهد بود.

  • منبع خبر : ایسنا