آخرین تحلیلانتخاب سردبیرنوآوری

تولید ماسک‌های ارگانیک با قابلیت آب رسانی و جذب سموم از پوست

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، امین رضایی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، با بیان اینکه ماسـک زیبایـی صـورت این شـرکت از نانوسـلولز باکتریایـی در ترکیـب بـا مـواد مفیـد بـرای سـلامت و شـادابی پوسـت سـاخته شـده اسـت، گفت: سـاختار نانوسـلولز از جهاتـی شـبیه سـاختار پوسـت اسـت؛ چرا که نانوسـلولزی و آهسـته‌رهش بودن این ماسک باعـث شده تا این ماسـک مـواد مغذی، ویتامین‌هـا، آب و مـواد مفیـد دیگـر را بـا کارایـی بـالا بـه سـلول‌های پوسـت برسـاند و سـموم و ترکیبـات مضـر را از سـلول‌ها جـذب کنـد.

وی از ویژگی‌هـای ممتاز ایـن ماسـک را اسـتفاده از مـواد کاملـا طبیعـی و ارگانیـک دانسـت و اظهار کرد: پدهـای زیـرچشـمی معمـولا بـرای رفـع مشـکلاتی ماننـد سـیاهی و گـودی زیـر چشـم، چـروک در زیـر و اطـراف چشـم و مراقبت‌هـای بعـد از اعمـال اصلاحـی زیـرچشـم ماننـد اصـلاح کیسـه‌های زیـرچشـمی اســتفاده می‌شــوند.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، رضایی خاطر نشان کرد: بـرای عملکـرد بهتـر و موثرتـر پـد زیـرچشـمی، ایـن مـواد بایـد در تمـاس نزدیـک و موثـر بـا سـلول‌ها قـرار بگیرنـد تـا به‌وسـیله آنهـا جـذب شـوند. نانوسـلولز مورداسـتفاده در ایـن پدهـا بـه علـت سـاختار ویـژه و شـباهت سـاختار بـا پوسـت، بیشـترین تمـاس ممکـن را بـا سـلول‌های پوسـت برقـرار می‌کنـد.

به گفته وی ماسـک‌های زیبایـی انـواع مختلفـی دارنـد کـه بـرای سـنین مختلـف و کاربردهـای مختلـف مورد اسـتفاده قــرار می‌گیرنــد کــه معمول‌ترین آنهـا، ماسک‌های آب‌ رسـان، ویتامینـه و سـم‌زدا بـرای خانم‌های سـنین ۳۰ تـا ۶۰ سـال اسـت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا