بایگانی‌های توسعه، تولید، مرغ، ساسان شاه ویسی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
چرا تولید منجر به رفاه نشد؟ 18 فروردین 1400

چرا تولید منجر به رفاه نشد؟

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی، معتقد است نتیجه سوءگیری‌های اشتباه در تئوری کردن برخی از دیدگاه های اقتصادی مبتنی بر سیاست تعدیل یا آزادسازی در تفکرات دولت مستقر این است که جریان تولید کار می کند، اما منجر به رفاه نمی شود یا سیاست تولید کار می‌کند اما منجر به افزایش نرخ درآمد آحاد جامعه نمی شود،