غلامحسین اسماعیلی به سمت رییس دفتر رییس‌جمهور منصوب شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، با حکم سید ابراهیم رییسی غلامحسین اسماعیلی به سمت رییس دفتر رییس جمهور منصوب شد.

غلامحسین اسماعیلی دارای سوابق متعدد اجرایی از جمله در دستگاه قضایی بوده و پیش از این سخنگو و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه بوده است.