بایگانی‌های منافع عمومی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
پیگیری مطلوبیت عمومی منجر به توسعه خواهد شد 16 شهریور 1399
توقع کارشناسان از پایگاه خبری رشد و توسعه

پیگیری مطلوبیت عمومی منجر به توسعه خواهد شد

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که رسانه باید به دنبال این باشد که منافع عمومی چیست و به چه طریقی می‌توان آنها را تامین کرد، اگر منافع عمومی تامین شود قطعاً توسعه اتفاق می‌افتد.