بایگانی‌های مشارکت | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی 24 آبان 1399

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی

فرشاد مومنی، اقتصاددان، اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۷ برای تامین کسری مالی خود متوسل به وارد کردن شوک های بسیار فاجعه ساز به نرخ ارز شد که محاسبات نشان می‌دهد رانت توزیع شده ضد توسعه‌ای از محل این شوک های بزرگ از کل رانت توزیع شده از محل خام‌فروشی در اقتصاد ایران بالاتر رفته است، یعنی ما به سمت گونه های شبه غارتی حرکت می‌کنیم که در آن عامه مردم و فرودستان در اثر سیاست گذاری های شبه ناک در معرض فشارهای وحشتناک قرار دارند و طبقه متوسط درآمدی به سمت فروپاشی کامل حرکت می‌کند و این بهایی است که برای افراد غیر مولد پرداخت میشود.

نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ۸۶ هزار طرح نیمه تمام 24 آبان 1399

نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ۸۶ هزار طرح نیمه تمام

حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی،  اظهار کرد: در حال حاضر با تورم بیش از بیش از ۸۶ هزار طرح نیمه تمام مواجه هستیم که برای رساندن آن ها به مرحله بهره برداری به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این طرح‌ ها از دو منظر یعنی ایجاد رکود و تورم ناشی از تقاضای ایجاد شده برای این طرح‌ها، برای دولت اهمیت دارند، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که چقدر عزم و اراده برای مشارکت عمومی و خصوصی در این طر‌ح هاوجود دارد، چراکه همچنان در دستگاه‌ های دولتی نگاه به مشارکت عمومی و خصوصی نگاه جذب سرمایه گذار نیست، بلکه نگاه کارفرما و پیمانکار است.

قراردادهای عمومی؛ مستعد فساد 24 آبان 1399

قراردادهای عمومی؛ مستعد فساد

شهرام حلاج‌، پژوهشگر نظام فنی و اجرائی و معاملات بخش عمومی، با بیان اینکه که از بین انواع مفاسد محتمل در دولت، از بین ۸ حوزه‌ای که شناسایی شده در آن ها رشوه پرداخت می شود، در بخش تدارکات و قراردادهای عمومی بیشترین حجم رشوه مبادله شده که همان بخشی است که در آن کارگزاران دولت فرصت هایی در اختیار دارند که به اسم و با پول ملت در اختیار دیگران قرار دهند و مشارکت عمومی و خصوصی هم یک قرارداد دولتی است که یک طرف آن بخش عمومی است که به اسم و با منابع و دارایی های مردم است.