بایگانی‌های بنگاه اقتصادی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
لزوم آموزش‌پذیر شدن صنعت رسانه 16 شهریور 1399
توقع کارشناسان از پایگاه خبری رشد و توسعه

لزوم آموزش‌پذیر شدن صنعت رسانه

مدیرعامل و عضو هیات مدیره مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است آموزش پذیری و یادگیری صنعت رسانه پایین است و رسانه‌ها باید به عنوان چشم سوم و داوران بی طرف بتوانند به عنوان داوران بی‌طرف به تعارض بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند با شنیدن صحبت‌های دوطرف و با استفاده از سواد و قوه تحلیل‌گری خودشان راهکارهای مناسب به دو طرف ارائه کنند.