بایگانی‌های برنامه توسعه | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
مروری بر وضعیت برنامه ریزی در ایران 21 اردیبهشت 1400

مروری بر وضعیت برنامه ریزی در ایران

علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن تشریح خاستگاه و تغییرات برنامه ریزی در دنیا و ایران، تاکید کرد که بدون تعیین اهداف مشخص، تعیین سیاست‌ ها و تدابیر مشخص و بالاخره رعایت شرایط و داده های ثابت و در زمان و مکان معین که سه عامل مهم در برنامه‌ریزی اجتماعی هستند، نمی توانیم برنامه ریزی صحیح و موفقی داشته باشیم.