بایگانی‌های تسعیر ارز | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
افزایش مجدد نرخ ارز با مسیرهای اشتباه برای جبران کسری بودجه 29 شهریور 1399

افزایش مجدد نرخ ارز با مسیرهای اشتباه برای جبران کسری بودجه

علی سعدوندی، اقتصاددان، معتقد است تصمیمات اخیر دولت برای کنترل نرخ ارز تا حدودی موثر خواهد بود، اما موثرتر این بود که نرخ بهره اوراق افزایش پیدا میکرد و کسری بودجه از محل اوراق تامین میشد، چراکه جبران کسری بودجه از راه تسعیر نرخ ارز یا صندوق توسعه ملی منجر به افزایش مجدد نرخ ارز خواهد شد.