صندوق بین المللی پول، پیش بینی خود از رشد اقتصادی سال آینده ایران را ۰.۱ درصد کاهش داد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران کماکان حاکی از آن است که رشد اقتصادی بیشتر کشورها مثبت خواهد بود. در این گزارش نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده ایران برای سال جاری تغییری نداشته اما برای سال آینده ۰.۱ درصد کمتر از چیزی است که در گزارش قبلی عنوان شده بود.

 

۱- ایران

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: ۳.۴ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۲.۵ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۲.۰ درصد

 

۲- استرالیا

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۲.۴ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۵.۳ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۳.۰ درصد

 

۳- ژاپن

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۷ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۲.۸ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۳.۰ درصد

 

۴- کره جنوبی

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۰.۹ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۴.۳ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۳.۴ درصد

 

۵- عربستان

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۱ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۲.۴ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۴.۸ درصد

 

۶- ترکیه

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: ۱.۸ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۵.۸ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۳.۳ درصد

 

۷- پاکستان

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۰.۵ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۳.۹ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۴.۰ درصد

 

۸- انگلیس

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۹.۸ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۷.۰ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۴.۸ درصد

 

۹- کانادا

 

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۵.۳ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال جاری: ۶.۳ درصد

 

نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده: ۴.۵ درصد