مرکز آمار از رشد اقتصادی ۰.۷ با نفت و صفر بدون نفت خبر داده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٩ به رقم  ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در سال گذشته ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.

همچنین در سال ١٣٩٩ محصول ناخالص داخلی بدون نفت، ۶١١هزار میلیارد تومان بوده که رشدی نزدیک به صفر درصد نسبت به سال ١٣٩٨ داشته است.

بر اساس این گزارش، در سال ١٣٩٩ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣,۵، گروه صنایع و معادن۴.٢ و گروه خدمات ٢- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.