بایگانی‌های سوداگری | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
مشکل بازار خودرو عرضه نیست، تقاضا است! 26 شهریور 1399

مشکل بازار خودرو عرضه نیست، تقاضا است!

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه مشکل اصلی بازار خودرو تقاضای سوداگرانه است، گفت: برای تشخیص تقاضای واقعی از سوداگرانه باید یک سامانه یا بانک اطلاعاتی تحت عنوان سامانه جامع معاملات بازار خودرو تشکیل شود و همه ملزم شوند خودرو را در این سامانه معامله کنند، اما به نظر می‌رسد گروه های ذینفع که رد پای آنها در خودرو سازی قطعه سازی و سایر نهادها وجود دارد، نمیخواهند کشور به این سمت حرکت کند.