بایگانی‌های توسعه ایران | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
استراتژی گمشده اقتصادی 23 شهریور 1399

استراتژی گمشده اقتصادی

جهان برای توسعه صنعتی ۳ مسیر را در طول دهه‌های اخیر امتحان کرد: «توسعه صادرات» «جایگزینی واردات» «استراتژی مشارکت در زنجیره ارزش» اما ایران یک راه دیگر را پیمود «خودکفایی».