بایگانی‌های چین | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
الگوی توسعه صنعتی چین و درس های آن برای ایران 16 آبان 1399
در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد مطرح شد:

الگوی توسعه صنعتی چین و درس های آن برای ایران

حسین رجب پور، کارشناس اقتصاد توسعه، ضمن بررسی روند توسعه صنعتی چین، نقش چین در خاورمیانه را تشریح و تاکید کرد که اگر ایران با رویکردهای توسعه صنعتی چین آشنا نباشد، در یک تقسیم کاری قرار می گیرد که منجر به جهش کشور نخواهد شد.