بایگانی‌های هزینه مبادله | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ۸۶ هزار طرح نیمه تمام 24 آبان 1399

نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ۸۶ هزار طرح نیمه تمام

حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی،  اظهار کرد: در حال حاضر با تورم بیش از بیش از ۸۶ هزار طرح نیمه تمام مواجه هستیم که برای رساندن آن ها به مرحله بهره برداری به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این طرح‌ ها از دو منظر یعنی ایجاد رکود و تورم ناشی از تقاضای ایجاد شده برای این طرح‌ها، برای دولت اهمیت دارند، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که چقدر عزم و اراده برای مشارکت عمومی و خصوصی در این طر‌ح هاوجود دارد، چراکه همچنان در دستگاه‌ های دولتی نگاه به مشارکت عمومی و خصوصی نگاه جذب سرمایه گذار نیست، بلکه نگاه کارفرما و پیمانکار است.