بایگانی‌های نرسی قربان | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
سیاست به کمک اقتصاد نفتی بیاید 22 مهر 1400

سیاست به کمک اقتصاد نفتی بیاید

کره جنوبی در سال‌های قبل خریدار مهم یکی از فرآورده‌های نفتی ایران بوده است. اما این را هم باید درنظر داشت که هیچ کشوری اتکای خود را تنها به یک بازار نمی‌گذارد. به همین دلیل این کشور با کاهش تجارت نفتی با ایران، دچار مشکل نشد‌ و از دیگر بازارها نیاز خود را تامین کرد.