بایگانی‌های سیمان شاهرود | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
۵۵ میلیارد تومان سودخالص سه ماهه در سیمان شاهرود 11 مرداد 1400
در بررسی عملکرد سه ماهه شرکت های تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سرمایه گذاری سیمان تامین) مشخص شد

۵۵ میلیارد تومان سودخالص سه ماهه در سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود با مدیریت صحیح و هوشمند فروش وکنترل دقیق هزینه ها وهمچنین اصلاح ساختار مالی در دو سال گذشته موفق شد بهار امسال را با موفقیت های قابل توجهی به پایان برساند.