بایگانی‌های سیاست | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
نقش رسانه بر تغییر جهت سیاست‌های حاکمان 16 شهریور 1399
توقع کارشناسان از پایگاه خبری رشد و توسعه

نقش رسانه بر تغییر جهت سیاست‌های حاکمان

یک کارشناس حوزه کار معتقد است رسانه‌ها با انعکاس شرایط کشور و دیدگاه‌های مختلف می‌توانند به سیاست‌های حاکمان جهت دهند یا آنها را تغییر دهند و اصلاح کنند.