بایگانی‌های دولت توسعه‌گرا | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
نقش رسانه در ارائه تعاریف جدید از دولت توسعه‌گرا 16 شهریور 1399
توقع کارشناسان از پایگاه خبری رشد و توسعه

نقش رسانه در ارائه تعاریف جدید از دولت توسعه‌گرا

یک نظریه‌پرداز توسعه پایدار معتقد است مولفه‌های توسعه و چگونگی دستیابی به آن‌ها و نقش ارکان توسعه از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن‌ها پرداخته شود و یک رسانه در حوزه توسعه باید ابتدا تعریف‌های جدیدی از ویژگی‌ها و مشخصه‌های یک دولت توسعه گرا از جمله گسترش مشارکت، نهادینه‌سازی مسئولیت و استفاده بهینه از منابع ارائه دهد.