بایگانی‌های بانک خصوصی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی 24 آبان 1399

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی

فرشاد مومنی، اقتصاددان، اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۷ برای تامین کسری مالی خود متوسل به وارد کردن شوک های بسیار فاجعه ساز به نرخ ارز شد که محاسبات نشان می‌دهد رانت توزیع شده ضد توسعه‌ای از محل این شوک های بزرگ از کل رانت توزیع شده از محل خام‌فروشی در اقتصاد ایران بالاتر رفته است، یعنی ما به سمت گونه های شبه غارتی حرکت می‌کنیم که در آن عامه مردم و فرودستان در اثر سیاست گذاری های شبه ناک در معرض فشارهای وحشتناک قرار دارند و طبقه متوسط درآمدی به سمت فروپاشی کامل حرکت می‌کند و این بهایی است که برای افراد غیر مولد پرداخت میشود.

شکاف درآمد و قیمت مسکن به بالاترین حد تاریخی رسید 13 آبان 1399

شکاف درآمد و قیمت مسکن به بالاترین حد تاریخی رسید

احسان سلطانی،کارشناس اقتصادی، ضمن ارائه توضیحاتی درباره نقش بانک های خصوصی در افزایش قیمت مسکن، اظهار کرد: شکاف بین درآمد مردم و قیمت حقیقی مسکن به بالاترین حد تاریخی خود رسیده است به طوری که در حال حاضر 70 سال طول می کشد فردی بدون دریافت وام یا ارث و با درآمد حاصل از کار خود بتواند خانه بخرد.